I. Základné pojmy

 1. Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností (ďalej len „Portál“) je webový server v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“). Portál poskytuje služby:
  1. Výpis nehnuteľností a grafické zobrazenie pre vlastníka – fyzická osoba (ďalej len „Výpis pre vlastníka FO“ alebo „služba FO“) je elektronická služba, ktorá poskytuje výpis nehnuteľností vlastníka FO spolu s grafickým zobrazením vo vybraných katastrálnych územiach SR. Služba neposkytuje výpis nehnuteľností správcu, nájomcu, inej oprávnenej osoby. Názov tejto služby na Portáli je „Výpis pre vlastníka - fyzická osoba.“
  2. Výpis nehnuteľností a grafické zobrazenie pre vlastníka – právnická osoba (ďalej len „Výpis pre vlastníka PO“ alebo „služba PO“) je elektronická služba, ktorá poskytuje výpis nehnuteľností vlastníka PO spolu s grafickým zobrazením vo vybraných katastrálnych územiach SR. Názov tejto služby na Portáli je „Výpis pre vlastníka - právnická osoba.“
  3. Zoznam listov vlastníctva pre neznámeho vlastníka s grafickým zobrazením dotknutých katastrálnych území (ďalej len „Výpis pre NV“) je elektronická služba, ktorá poskytuje zoznam listov vlastníctva nehnuteľností pre neznámeho vlastníka. Pre vylúčenie hocijakých pochybností: táto služba neposkytuje zoznam listov vlastníctva vlastníka podľa 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 180/1995 Z. z. (o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom) v platnom znení, t.j. vlastníka, ktorý je známy, ale ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe. Táto služba poskytuje len zoznam listov vlastníctva neznámych vlastníkov, o ktorých neexistujú žiadne bližšie identifikačné údaje. Názov tejto služby na Portáli je „Zoznam LV neznámych vlastníkov“.
  4. Služby podľa bodov a), b), c) sú ďalej spoločne označované ako „služby“.
 2. Služby sú poskytované na údajoch katastra nehnuteľností, ktorých správcom je Úrad.
 3. Poskytovateľ služby je Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava, IČO: 00166251, DIČ: 2020857080, tel: +421 2 2081 6180, e-mail: portal.vugk@skgeodesy.sk. Poskytovateľ nie je platcom DPH za svoju hlavnú činnosť. Poskytovateľ je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Úradom, ktorý zároveň vykonáva dozor nad jeho činnosťou.
 4. Žiadateľ je:
  1. Pre službu Výpis pre vlastníka FO výhradne len vlastník nehnuteľnosti - fyzická osoba alebo splnomocnená osoba.
  2. Pre službu Výpis pre vlastníka PO – fyzická osoba alebo právnická osoba.
  3. Pre službu Výpis pre NV - fyzická osoba alebo právnická osoba.
 5. Aplikácia je internetová aplikácia poskytujúca prístup k službe, ktorá je umiestnená na webovom sídle Poskytovateľa.
 6. Objednávka je písomná elektronická objednávka Predmetu služby vytvorená Žiadateľom v rámci Aplikácie. Objednávka je tiež zmluva v zmysle Smernice Úradu na poskytovanie a sprístupňovanie údajov z ISKN. Objednávka môže byť vystavená len ak jej hodnota je nižšia alebo sa rovná sume 20.000 EUR. V prípade prekročenia limitu objednávka nebude Aplikáciou vygenerovaná.
 7. Zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Žiadateľom na základe objednávky Žiadateľa a potvrdenia prijatia objednávky zo strany Poskytovateľa.
 8. Webové sídlo Poskytovateľa je adresa http://www.vugk.sk.
 9. E-mail Poskytovateľa a je adresa portal.vugk@skgeodesy.sk.

II. Všeobecné ustanovenia

 1. Cenník Poskytovateľa je cenník zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa. Vybrané časti, týkajúce sa cien poskytovaných služieb, sú uvedené v aplikácii, v sekcii Informácie / Informácie a ceny.
 2. Služby sa poskytujú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, a týmito Podmienkami prevádzkovania.

III. Registrácia

 1. Pod registráciou sa rozumie vytvorenie zákazníckeho účtu v Aplikácii pre konkrétneho Žiadateľa. Jeden Žiadateľ môže mať len jeden zákaznícky účet.
 2. Bezplatnú registráciu realizuje Žiadateľ samoobslužne v Aplikácii, a to vyplnením všetkých povinných prihlasovacích údajov uvedených v registračnom formulári. Pre prístup k zákazníckemu účtu, realizáciu objednávok zo zákazníckeho účtu a poskytovanie služby je povinným údajom aj overená e-mailová adresa Žiadateľa. Overenie jedinečnosti e-mailovej adresy je realizované priamo v Aplikácii.
 3. Po zaslaní registračného formulára Aplikácia doručí na e-mailovú adresu Žiadateľa uvedenú v registračnom formulári aktivačný e-mail, ktorý vyžaduje potvrdenie zo strany Žiadateľa v určenom časovom intervale. Po uplynutí doby, v ktorej je potrebné vykonať potvrdenie aktivačného e-mailu, nie je možné registráciu dokončiť a pre vytvorenie zákazníckeho účtu je potrebné vykonať novú registráciu.
 4. Po úspešnej registrácií má Žiadateľ zriadený zákaznícky účet, prostredníctvom ktorého pristupuje k vybranej službe. Prihlásenie do zákazníckeho účtu Žiadateľ realizuje v Aplikácii zadaním prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacím menom je e-mailová adresa žiadateľa uvedená v registračnom formulári.
 5. Zákaznícky účet je Žiadateľovi po úspešnej registrácií zriadený na neobmedzený čas odo dňa vykonania registrácie. Žiadateľ má právo kedykoľvek zrušiť zákaznícky účet. Zrušenie zákazníckeho účtu nie je možné v prípade, že Žiadateľ má službu v procese spracovania.

IV. Uzavretie Zmluvy o poskytovaní služby

 1. Tieto Podmienky prevádzkovania sú spracované na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Žiadateľom a Poskytovateľom, predmetom ktorej je poskytnutie služby na základe jednotlivej objednávky.
 2. Predmet služby sa Žiadateľovi poskytne na základe objednávky. Žiadateľ realizuje objednávku v rámci Aplikácie. Žiadateľ vykoná objednávku na základe vlastnej a slobodnej vôle po tom, čo sa oboznámi s Predmetom služby a výškou ceny.
 3. Podmienkou poskytnutia služieb je overenie totožnosti žiadateľa:
  1. Totožnosť žiadateľa – právnická osoba pri poskytovaní služieb sa preukazuje uvedením IČO spoločnosti.
  2. Totožnosť žiadateľa – fyzická osoba sa preukazuje uvedením jeho rodného čísla, alebo mena, priezviska a dátumu narodenia v objednávke.
  Podmienkou poskytnutia služby Výpis pre vlastníka FO je, že Žiadateľ je skutočne vlastníkom nehnuteľností. V prípade preukázania, že Žiadateľ služby Výpis pre vlastníka FO nie je v skutočnosti vlastníkom nehnuteľností, Poskytovateľ s okamžitou platnosťou zruší takémuto Žiadateľovi zákaznícky účet. Poskytovateľ bude mať právo fakturovať takémuto Žiadateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvadsaťnásobku hodnoty poslednej objednávky Žiadateľa. Splatnosť zmluvnej pokuty je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
 4. Odoslaním objednávky sa objednávka stáva záväznou a nemožno ju zrušiť zo strany Žiadateľa; týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 9 tohto článku. Žiadateľ nemôže zrušiť ani objednávku, na základe ktorej bola aktivovaná služba a zaplatenú úhradu Poskytovateľ nevracia.
 5. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Žiadateľovi službu v rozsahu podľa objednávky a záväzok Žiadateľa zaplatiť úhradu vo výške uvedenej v platobnom predpise vystavenom Poskytovateľom za službu.
 6. Po vyplnení objednávky je Žiadateľ povinný prekontrolovať správnosť a úplnosť zadaných údajov a vyjadriť svoj súhlas s týmito Podmienkami prevádzkovania označením políčka „Súhlasím s podmienkami prevádzkovania služby“. Potvrdením berie na vedomie informácie Poskytovateľa týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnuté podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade, že Žiadateľ nevyjadrí súhlas s Podmienkami prevádzkovania, objednávka nebude úplná a Aplikácia ju nevytvorí.
 7. Výpis a grafické prílohy sa vydávajú v celom územnom rozsahu Slovenskej republiky.
 8. V zmysle týchto Podmienok prevádzkovania sa Zmluva považuje za uzavretú dňom doručenia potvrdzujúceho e-mailu Poskytovateľa na e-mailovú adresu Žiadateľa uvedenú v registračnom formulári o prijatí objednávky Žiadateľa.
 9. Zaplatením úhrady a spárovaním platby v systéme Poskytovateľa je služba aktivovaná. Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť prostriedku, ktorý si zvolil pre zasielanie súpisu nehnuteľností (e-mailová adresa).
 10. V prípade, že Žiadateľ nezaplatil úhradu v lehote splatnosti uvedenej v platobnom predpise, požadovaná služba mu nebude aktivovaná, výpis mu nebude odoslaný a objednávka bude zo strany Poskytovateľa stornovaná.
 11. Poskytovateľ uchováva a archivuje údaje odobratej služby v rozsahu podľa registračného formulára a objednávky. Doba uchovávania je počas doby trvania zákazníckeho účtu a obdobia archivácie údajov odobratej služby po zrušení zákazníckeho účtu v trvaní jedného roka. V tomto období je prístupná tabuľková zostava a interaktívna mapa predmetu služby v sekcii Informácie / Moje objednávky.
 12. Poskytovateľ nezodpovedá za výsledok služby v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria v objednávke.
 13. Služba je ukončená poskytnutím požadovaného výpisu objednávateľovi s výnimkou poskytnutia údajov uvedených v bode 11 tohto článku.

V. Úhrada a platobné podmienkyy

 1. Výška úhrady za službu je uvedená v Cenníku Poskytovateľa aktuálnemu ku dňu realizácie objednávky a na vstupnom formulári objednávky.
 2. Platba sa vykonáva bezhotovostne na základe platobného predpisu, a to prevodom na účet Poskytovateľa vedený v Štátnej pokladnici na číslo účtu uvedené v platobnom predpise. Úhrada je splatná v lehote splatnosti uvedenej v platobnom predpise. Platbu nie je možné realizovať v hotovosti osobne do pokladnice, poštovým poukazom, ani online platbou. Na platbu je možné využiť zosnímaný QR kód generovaný na platobnom predpise.
 3. Úhrada sa považuje za zaplatenú po pripísaní finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ prostredníctvom Aplikácie po zaplatení úhrady a spárovaní platby v systéme Poskytovateľa vystaví elektronickú faktúru, ktorú zašle na e-mailovú adresu Žiadateľa uvedenú v registračnom formulári. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry, ktorá už Žiadateľovi nebude zasielaná poštou.

VI. Zmena údajov

 1. Žiadateľ zodpovedá za aktuálnosť a správnosť údajov poskytnutých Poskytovateľovi. Prihlasovacie údaje Žiadateľa vyplnené pri registrácií v rámci registračného formulára nie je možné zmeniť, s výnimkou zmeny adresy trvalého pobytu. Pokiaľ sa prihlasovacie údaje žiadatelia zmenia, žiadateľ je oprávnený zrušiť zákaznícky účet a založiť si nový zákaznícky účet v rámci novej registrácie.
 2. Žiadateľ má právo na zmenu prihlasovacieho hesla do Aplikácie. Zmenu hesla môže Žiadateľ vykonať priamo v Aplikácii v rozsahu, v akom to umožňuje Aplikácia.
 3. Žiadateľ má právo na obnovu prihlasovacieho hesla do Aplikácie v prípade jeho zabudnutia. Obnovu hesla môže Žiadateľ vykonať priamo v Aplikácii v rozsahu, v akom to umožňuje Aplikácia.

VII. Reklamácie

 1. Výpis má informatívny charakter, nie je verejnou listinou a nie je použiteľný na právne účely.
 2. Žiadateľ má právo uplatniť si reklamáciu vo veci správnosti úhrady za službu, vo veci kvality poskytnutej služby alebo vo veci namietnutia inej chyby v súvislosti s poskytnutou alebo požadovanou službou.
 3. Reklamáciou nie je podanie, ktorým Žiadateľ namieta chybný údaj v katastrálnom operáte. Túto skutočnosť oznámi Poskytovateľ Žiadateľovi s poučením, že o opravu chyby v katastrálnom operáte je potrebné požiadať miestne príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, v územnom obvode ktorého sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť.
 4. Reklamáciu je Žiadateľ oprávnený uplatniť písomne doručením reklamácie v listinnej podobe podpísanej Žiadateľom na adresu Poskytovateľa, alebo doručením reklamácie do elektronickej schránky Poskytovateľa, a to v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Žiadateľovi alebo do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod na podanie reklamácie. Na podanie Žiadateľa doručené Poskytovateľovi po tejto lehote sa neprihliada ako na reklamáciu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je reklamácia v listinnej podobe podaná na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je reklamácia v elektronickej podobe odoslaná z elektronickej schránky Žiadateľa najneskôr posledný deň lehoty.
 5. V reklamácii Žiadateľ uvedie svoje identifikačné údaje podľa registrácie, najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídla alebo miesta podnikania, dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie, e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo, číslo objednávky, jasným a zrozumiteľným spôsobom opíše predmet reklamácie a čoho sa na základe reklamácie domáha. K reklamácii Žiadateľ pripojí prílohy, ktoré odôvodňujú opodstatnenosť jeho reklamácie. V prípade podania reklamácie splnomocnenou osobou je prílohou reklamácie aj splnomocnenie.
 6. Ak reklamácia nespĺňa podmienky podľa bodov 3 a 4 a tieto nedostatky sú prekážkou pre riadne posúdenie a vybavenie reklamácie, Poskytovateľ má právo vyzvať Žiadateľa na doplnenie potrebných náležitostí, pričom lehota na prešetrenie reklamácie začína v takomto prípade plynúť od momentu odstránenia nedostatkov a splnenia podmienok na podanie reklamácie. Ak je to potrebné na účely objektívneho prešetrenia reklamácie, Žiadateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť na základe výzvy Poskytovateľa, pričom bez poskytnutia tejto súčinnosti nie je Poskytovateľ povinný v preverovaní reklamácie pokračovať. Na následky neposkytnutia súčinnosti Poskytovateľ upozorní Žiadateľa vo výzve na poskytnutie súčinnosti.
 7. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za službu, t. j. podanie reklamácie nezbavuje Žiadateľa povinnosti zaplatiť úhradu za poskytnutú službu riadne a včas.
 8. Poskytovateľ písomne oznámi Žiadateľovi výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní od jej doručenia na adresu uvedenú v reklamácii. V zložitých prípadoch môže Poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 60 dní; Poskytovateľ je povinný o predĺžení lehoty písomne informovať Žiadateľa pred uplynutím pôvodnej lehoty s uvedením dôvodov.
 9. Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná odôvodnene, súčasťou vybavenia reklamácie je vykonanie, resp. zabezpečenie nápravy za predpokladu, že náprava je možná a právne podložená.
 10. Ak Žiadateľ nesúhlasí s výsledkom reklamačného konania, môže podať sťažnosť a žiadať Poskytovateľa o opätovné prešetrenie jeho reklamácie. Na sťažnosť proti oznámeniu o výsledku opätovného prešetrenia reklamácie Žiadateľa Poskytovateľ neprihliada a sťažnosť odloží; o tejto skutočnosti informuje Žiadateľa.
 11. Žiadateľ je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnený predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Poskytovateľ zamietol alebo sa v lehote 60 dní nevyjadril k sťažnosti a žiadosti o opätovné prešetrenie reklamácie, na základe ktorej Žiadateľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa Žiadateľ domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Žiadateľ predloží návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede Poskytovateľa k sťažnosti a žiadosti o opätovné prešetrenie reklamácie alebo odo dňa márneho uplynutia 60-dňovej lehoty na vyjadrenie sa k sťažnosti a žiadosti o opätovné prešetrenie reklamácie zo strany Poskytovateľa. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Žiadateľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke https://ec.europa.eu/odr.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie, ktoré Žiadateľ poskytne prostredníctvom registračného formulára, slúžia výlučne pre interné potreby Poskytovateľa, ktorý zabezpečí, že nebudú žiadnym spôsobom zneužité.
 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a zároveň v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného predpisu, ktorým je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
 3. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie výpisu nehnuteľností.
 4. Osobné údaje Žiadateľa sa spracúvajú po dobu trvania zákazníckeho účtu a obdobia archivácie osobných údajov po zrušení zákazníckeho účtu v trvaní jedného roka najmä z dôvodu zabezpečenia poskytnutia súčinnosti podľa § 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 5. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú uvedené v prílohe č. 1 týchto Podmienok prevádzkovania.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade technických problémov pri používaní služby je potrebné sa obrátiť na Poskytovateľa prostredníctvom e-mailového kontaktu.
 2. Zmluvy, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti, ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom platným v Slovenskej republike. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve a v týchto Podmienkach prevádzkovania bližšie upravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
 5. Komunikácia na účely poskytovania služby a vybavovania reklamácií prebieha v slovenskom jazyku; doklady sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade do slovenského jazyka.
 6. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Podmienky prevádzkovania vydaním zmeny alebo vydaním nových Podmienok prevádzkovania. Pre Žiadateľa sú zmenené alebo nové Podmienky prevádzkovania záväzné dňom zverejnenia zmeny alebo nahradenia novými Podmienkami prevádzkovania v Aplikácii.

X. Účinnosť

 1. Tieto Podmienky prevádzkovania sú platné a účinné od 16.2.2021

Ing. Tomáš Kubasák, riaditeľ VÚGK


Informačná povinnosť pre Služby

 1. Prevádzkovateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, so sídlom Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212, IČO: 00166260, tel. +421 2 2081 6002, fax: +421 2 4342 8130, e-mail: sekretariat@skgeodesy.sk. Prevádzkovateľ nepoveril žiadneho zástupcu spracúvaním osobných údajov.
 2. Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba_gdpr@skgeodesy.sk
 3. Účel spracúvania osobných údajov: poskytovanie služieb „Výpis nehnuteľností“
 4. Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu.
 5. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 6. V prostredí VÚGK nie je zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 7. Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zákazníckeho účtu a obdobie archivácie osobných údajov po zrušení zákazníckeho účtu v trvaní jedného roka
 8. Práva dotknutej osoby:
  • Právo na prístup (čl. 15 GDPR) - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu (čl. 16 GDPR) - ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  • Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR) - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
  • Právo namietať (čl. 21 GDPR) - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.